fbpx

Vedtægter

Vedtægter for Kulturviften Aftenskole

Navn

Foreningens navn er Kulturviften Aftenskole
Foreningen har CVR nr.:

Hjemsted

Kulturviften Aftenskole er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Forenings adresse: c/o Parvin Habibli
Nordre Frihavnsgade 63, 3. th. 2100 København Ø

Formål

Kulturviften Aftenskoles formål er:

Voksenundervisning, foredrag, studiekredse og debatskabende arrangementer i brede almene emner iht.

Folkeoplysningsloven, jf. § 7, stk. 2.

 At skabe socialt samvær og interkulturelle forbindelser mellem folk
 Kendskab til og generel forståelse af forskellige kulturer

Foreningen er uafhængig af politik.

Medlemskab

Foreningen er åben for alle, der vil arbejde aktivt for foreningens formål.

For at kunne stemme til generalforsamlingen skal medlemmerne i foreningen have været medlem i foreningen i minimum 2 år.

Generalforsamlingen (eller bestyrelsen) kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne.

Eksklusionen er gyldig hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen (i bestyrelsen) kan stemme for eksklusionen.

Kontingent

Der skal betales et årligt kontingent til foreningens drift, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Generalforsamling

Generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel (1 måneds varsel) ved opslag (offentliggørelse i lokalpresse eller skriftlig udsendelse til medlemmerne).
Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato og tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden

Dagsordenen til generalforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Regnskab
4. Budget forslag og kontingent
5. Valg til bestyrelsesposter
6. Revisor
7. Indkomne forslag
8. Ændringer i vedtægter
9. Bestyrelsesmedlemmer
10. Eventuelt

Stemmeret og afstemning

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når mindst 1/3 af medlemmerne er mødt frem.

Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.

Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog § 8.

Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer kan indkalde til ekstraordinær general-forsamling.

Indkaldelse med dagsorden til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 6.

Afstemninger følger ligeledes reglerne i § 6 og § 10.

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun ske på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte (blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer) på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen

I det daglige ledes foreningen af en bestyrelse på min. fem personer. Bestyrelsen administrerer foreningens midler og har overfor generalforsamlingen det overordnede ansvar for foreningens daglige drift.

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer, og i lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.

Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen inden for valgperioden.

Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring.

Inden fremlæggelse på generalforsamlingen skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

Tegningsret

Formanden og kassereren tegner i fællesskab foreningen udadtil. Samtidig har de begge disponeringsretover foreningens konto.

Opløsning af foreningen

Foreningen kan kun opløses på to på hinanden følgende generalforsamlinger. En ordinær og en ekstraordinær generalforsamling.

Opløsning af foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer (2/3 af de fremmødte) stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, i en forening med et lignende formål og aktivitet.

Bestyrelsesmedlemmer valgt på den stiftende generalforsamling den 21. april 2018.

Formand: Enes Fatih Dogan
Næstformand: Kemalja Maiskyzy Huseinova
Bestyrelsesmedlemmer: Anne Katrine Tove, Viktoria Kostoeva, Mikel Lapatxa & Nigar Mobaraki

Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. april 2018.